Yacimientos de Zhanghengita Elemento: Au Sn 
Yacimientos en Asia
China Provincia de Anhui Prefectura de Bozhou (Quiaocheng) Xiaoyanzhuang Meteorito Bo Xian(*)
  Mineral: Zhanghengita ( * ) Localidad tipo de la variedad.